Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/783, 12. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2012/757/EL seoses meetmetega, millega kohandatakse ohutuse seisukohast olulisi ülesandeid täitvate raudteetöötajate (v.a vedurijuhid) korrapärase tervisekontrolli sagedust COVID-19 pandeemia tõttu (EMPs kohaldatav tekst)