Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/783 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης 2012/757/ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα για την προσαρμογή της συχνότητας της περιοδικής ιατρικής εξέτασης του προσωπικού των σιδηροδρόμων που εκτελεί καθήκοντα κρίσιμα για την ασφάλεια, πλην των μηχανοδηγών, λόγω της πανδημίας COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)