Решение за изпълнение (ЕС) 2020/783 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Решение 2012/757/ЕС по отношение на мерки за адаптиране на честотата на периодичните медицински прегледи на железопътни служители, изпълняващи задачи от критично значение за безопасността и различни от машинисти, поради пандемията от COVID-19 (текст от значение за ЕИП)