Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/1935 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την προσαρμογή των βασικών ποσών σε ευρώ για την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301 της 22ας Νοεμβρίου 2019)