Υπόθεση T-140/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Ιουνίου 2015 — Bora Creations κατά ΓΕΕΑ (gel nails at home) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος gel nails at home — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]