Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 18ης Ιουνίου 2015.#Deutsche Bahn AG κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.#Αίτηση αναιρέσεως – Ανταγωνισμός – Τομέας σιδηροδρομικών μεταφορών και παρεπόμενων παροχών – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως – Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 – Άρθρα 20 και 28, παράγραφος 1 – Διοικητική διαδικασία – Απόφαση διατάσσουσα τη διενέργεια ελέγχου – Εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής – Θεμελιώδες δικαίωμα του απαραβίαστου της κατοικίας – Έλλειψη προηγούμενης δικαστικής άδειας – Αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος – Τυχαία ανεύρεση στοιχείων.#Υπόθεση C-583/13 P. Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 18ης Ιουνίου 2015