ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιανουαρίου 1995 για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως