Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 344/91 της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 1991 περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1186/90 του Συμβουλίου για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της κοινοτικής κλίμακας κατατάξεως σφαγίων χονδρών βοοειδών