Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3419/92 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 1992 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για την όρυζα και τα θραύσματά της