Υπόθεση T-645/16: Προσφυγή της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank κατά ΕΤΕ