Дело T-163/19: Определение на Общия съд от 23 декември 2019 г. — Mersinis/ESMA