Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7677 — OBI/bauMax Certain Assets) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)