Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/40/ES ( 2014. gada 3. aprīlis ) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK Dokuments attiecas uz EEZ