Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/40/EL, 3. aprill 2014 , tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ EMPs kohaldatav tekst