Υπόθεση C-610/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Νοεμβρίου 2016 η Αναστασία-Σουλτάνα Γάκη κατά της διατάξεως που εξέδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στην υπόθεση T-112/16, Γάκη κατά Κοινοβουλίου