Υπόθεση C-2/16: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 17ης Οκτωβρίου 2017 [αίτηση του Amtsgericht Stuttgart (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Staatsanwaltschaft Stuttgart κατά J. S. R.