Komisjoni otsus , 18. juuli 2007 , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3416 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2007/589/EÜ)