Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 467/2013 z dnia 16 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 206/2009 w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do informacji, które należy zamieścić na plakatach skierowanych do podróżnych i ogółu społeczeństwa Tekst mający znaczenie dla EOG