Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 467/2013 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2013 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2009 σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στις αφίσες που προορίζονται για τους ταξιδιώτες και το ευρύ κοινό Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ