Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 467/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství, pokud jde o informace, které mají být na plakátech poskytnuty cestujícím a široké veřejnosti Text s významem pro EHP