Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 265/2014 zo 14. marca 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 642/2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín