Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 265/2014, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2014 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EU) N:o 642/2010 muuttamisesta