Υπόθεση C-260/15 P: Αναίρεση που άσκησε την 1η Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 19 Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-413/13, City Cycle Industries κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης