Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6998 — Carlyle/Chesapeake Paperboard Business) текст от значение за ЕИП