2018 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1097, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2197 dėl asignavimų, perkeltų iš 2017 finansinių metų, kompensavimo remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalimi