Υπόθεση C-432/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 10ης Νοεμβρίου 2016 [αίτηση του Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Odvolací finanční ředitelství κατά Pavlína Baštová (Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Φόρος προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ — Ορισμός της έννοιας «παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας» — Περίπτωση όπου υποκείμενος στον φόρο θέτει άλογο στη διάθεση διοργανωτή ιππικών αγώνων — Αξιολόγηση του ζητήματος της αντιπαροχής — Δικαίωμα εκπτώσεως των εξόδων που συνδέονται με την προετοιμασία των αλόγων του υποκειμένου στον φόρο για τους αγώνες — Γενικά έξοδα τα οποία συνδέονται με το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας — Παράρτημα III, σημείο 14 — Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ως προς το δικαίωμα χρήσεως αθλητικών εγκαταστάσεων — Δυνατότητα εφαρμογής του στην περίπτωση στάβλου ιππικών αγώνων — Πράξη αποτελούμενη από μία ενιαία παροχή ή από περισσότερες ανεξάρτητες παροχές)