Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2179 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2012 όσον αφορά την ανά χώρα κατανομή της δασμολογικής ποσόστωσης για βόειο κρέας υψηλής ποιότητας και για παρέκκλιση από τον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό για το έτος ποσόστωσης 2019/2020