Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9885 — HAL Investments/De Drie Eiken) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 347/01