Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/519, 24. märts 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1375 keeritsusside (Trichinella) kontrollimise osas kabjalistel ning erandi osas, mis tehakse Ühendkuningriigile keeritsusside (Trichinella) kontrollimisel kodusigadel (EMPs kohaldatav tekst)