Υπόθεση T-523/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2019 — Italmobiliare κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των συσκευασιών τροφίμων για λιανική πώληση — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ — Καταλογισμός της παραβατικής συμπεριφοράς — Προϋποθέσεις χορηγήσεως του ευεργετήματος της απαλλαγής από το πρόστιμο — Κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων — Αξία των πωλήσεων — Ανώτατο όριο του προστίμου — Διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας — Εύλογη προθεσμία — Ικανότητα καταβολής του προστίμου)