Vec C-577/14 P: Odvolanie podané 11. decembra 2014 : Brandconcern BV proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z  30. septembra 2014 vo veci T-51/12, Scooters India Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)