Predmet C-577/14 P: Žalba koju je 11. prosinca 2014. podnio Brandconcern BV protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 30. rujna 2014. u predmetu T-51/12, Scooters India Ltd protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)