Υπόθεση C-577/14 P: Αναίρεση που άσκησε στις 11 Δεκεμβρίου 2014 η Brandconcern BV κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 στην υπόθεση T-51/12: Scooters India Ltd κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)