Lieta C-554/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 29. augustā Lion’s Head Global Partners LLP iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 14. jūnija spriedumu lietā T-310/17 Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO