Vec C-900/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. marca 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État – Francúzsko) – Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2009/147/ES – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Články 5 a 8 – Zákaz používania akejkoľvek metódy odchytu vtákov – Článok 9 ods. 1 – Povolenie použiť metódu odchytu vtákov tradičným spôsobom udelením výnimky – Podmienky – Neexistencia „iného uspokojivého riešenia“ – Odôvodnenie neexistencie „iného uspokojivého riešenia“ samotným zachovaním tejto tradičnej metódy – Selektívnosť odchytov – Vnútroštátna právna úprava, ktorá povoľuje odchyt vtákov používaním lepov)