Uredba Komisije (EU) št. 744/2010 z dne 18. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, v zvezi s kritičnimi uporabami halonov Besedilo velja za EGP