2010 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 744/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatos dėl būtiniausių halonų naudojimo atvejų Tekstas svarbus EEE