Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2114 af 16. december 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende udvælgelsen af leverandør af ground handling-ydelser (EØS-relevant tekst)