Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2114, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19, pokud jde o výběr poskytovatele služeb pozemního odbavování (Text s významem pro EHP)