Делегиран регламент (ЕС) 2020/2114 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на действието на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с избора на доставчик на наземно обслужване (текст от значение за ЕИП)