Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/103 z dnia 29 stycznia 2021 r. niezatwierdzająca dwutlenku węgla jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)