Zaak C-922/19: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 3 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Stichting Waternet / MG (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 97/7/EG – Artikel 9 – Richtlijn 2011/83/EU – Artikel 27 – Richtlijn 2005/29/EG – Artikel 5, lid 5 – Bijlage I, punt 29 – Oneerlijke handelspraktijken – Begrip “ongevraagde levering” – Distributie van drinkwater)