Дело C-922/19: Решение на Съда (шести състав) от 3 февруари 2021 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Stichting Waternet/MG (Преюдициално запитване — Директива 97/7/ЕО — Член 9 — Директива 2011/83/ЕС — Член 27 — Директива 2005/29/ЕО — Член 5, параграф 5 — Точка 29 от приложение I — Нелоялни търговски практики — Понятие „изпращане на непоръчани стоки“ — Доставка на питейна вода)