Υπόθεση C-447/19 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 11 Ιουνίου 2019 οι SA Close, Cegelec κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 9 Απριλίου 2019 στην υπόθεση T-259/15, Close και Cegelec κατά Κοινοβουλίου