Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1473 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό των επιτοκίων που θα εφαρμοστούν για τον υπολογισμό του κόστους χρηματοδότησης μέτρων παρέμβασης που συνίστανται στην αγορά, αποθεματοποίηση και διάθεση των αποθεμάτων για τη λογιστική χρήση 2019 του ΕΓΤΕ