Asia T-881/19: Kanne 31.12.2019 – GABO:mi v. komissio