Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 154, 12 Ιούνιος 1997