Решение на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 30 октомври 2013 г. за изменение на приложения I, II и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA))