Rådets beslut (EU) 2020/649 av den 7 maj 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 56:e mötet i expertkommittén för järnvägsbefordran av farligt gods inom den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik vad gäller vissa ändringar av bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik