Rådets afgørelse (EU) 2020/649 af 7. maj 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 56. møde i ekspertkomitéen vedrørende transport af farligt gods, der er nedsat af Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer, for så vidt angår visse ændringer af tillæg C til konventionen om internationale jernbanebefordringer